ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1 Onder Leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan Feestcafé Walkabout.

1.2 Onder Afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan de koper die met de Leverancier een overeenkomst aangaat of wil aangaan of aan of voor wie de Leverancier een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Leverancier.

2.2. De algemene voorwaarden van Afnemer zijn in geen geval van toepassing op de overeenkomst(en) tussen Leverancier en Afnemer.

2.3 De tussen partijen overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.


ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN / OVEREENKOMSTEN

3.1. Alle aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, ook als deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen.

3.2. Een overeenkomst tussen Leverancier en de Afnemer komt tot stand nadat Leverancier de bestelling van Afnemer schriftelijk heeft bevestigd. Leverancier is gerechtigd om bestellingen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Wijziging van de overeenkomst kan slechts indien partijen dit schriftelijk overeenkomen.

3.3. Afnemer garandeert dat de aan Leverancier verstrekte gegevens juist zijn.

3.4. Annulering of wijziging van de order is slechts mogelijk na schriftelijke instemming van de Leverancier.

3.5. Door Afnemer zijn in geval van annulering of wijziging van de order na het tot stand komen van een overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer door Leverancier te bepalen annuleringskosten verschuldigd. Deze annuleringskosten bestaan uit alle door Leverancier met het oog op de uitvoering van de order redelijkerwijs gemaakte kosten, winstderving en overige schade.

3.6. Annulering of wijziging van de order is in ieder geval niet meer mogelijk in de periode van 14 dagen voorafgaande aan de leveringsdatum. In dat geval zal altijd de volledige hoofdsom verschuldigd zijn.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1 De door Leverancier vermelde prijzen zijn in euro’s, dan wel indien dit separaat staat aangegeven in andere valuta, en inclusief BTW, exclusief invoerrechten, bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen of belastingen, administratie-, verzend- en verzekeringskosten.

4.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst verhoging van prijsbepalende factoren, zoals maar niet beperkt tot grondstoffen, materialen, onderdelen, energieprijzen, vervoerskosten, invoerrechten, salarissen of sociale lasten, optreedt, is Leverancier gerechtigd die kostprijsverhogende factoren door te berekenen aan Afnemer.


ARTIKEL 5. BETALING

7.1 Leverancier is gerechtigd om directe betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat Afnemer zekerheid stelt voor de betaling of een door Leverancier te bepalen gedeelte van de koopprijs voldoet voordat Leverancier het desbetreffende product levert.

ARTIKEL 6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 Zodra Afnemer Leverancier volledig betaald en het product in handen heeft (gehad), gaat de eigendom van het product over op Afnemer.

6.2 Indien Afnemer zich niet volgens algemene huisregels van Café Walkabout gedraagt of er bij Leverancier gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Leverancier gerechtigd om de afgeleverde producten bij Afnemer weg te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen. Afnemer verleent nu reeds onherroepelijke machtiging aan Leverancier, dat zij of door haar aan te wijzen personen, de plaats waar de producten zich bevinden, mogen betreden, teneinde de producten mee te nemen. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening en risico van Afnemer.

ARTIKEL 7. KLACHTEN

7.1 Afnemer dient na ontvangst van het product van Leverancier dit product meteen te inspecteren. Klachten met betrekking tot de door Leverancier geleverde producten moeten bij Leverancier ter plekke van ontvangst van de goederen met een nauwkeurige omschrijving van de klacht bij Leverancier worden ingediend op straffe van verval van alle aansprakelijkheid van Leverancier.

7.2 Het staat Afnemer niet vrij een product te retourneren, voordat Leverancier daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

7.3 Indien een klacht wordt erkend, dan heeft Leverancier de keuze om de geleverde zaken te vervangen of het factuurbedrag te crediteren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld van de zijde van Leverancier, is Leverancier niet aansprakelijk voor enige schade van Afnemer of derden.

8.2 De aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer is in elk geval per gebeurtenis beperkt tot het laagste bedrag van ofwel de betreffende contractsom (exclusief omzetbelasting) ofwel het bedrag dat Leverancier ter zake van zijn verzekeraar ontvangt.

8.3 Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade van Afnemer zoals gevolgschade en gederfde winst.

ARTIKEL 12. OVERMACHT

12.1 In geval van overmacht heeft Leverancier het recht nakoming van al haar verplichtingen jegens Afnemer op te schorten en alle overeenkomsten met Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden met behoud van het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten en zonder gehouden te zijn enige boete of schadevergoeding te betalen.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland te Breda.